CAFT aktivně prosazuje změny v energetickém zákoně ve prospěch střešní fotovoltaiky

Napsal dne 11. 12. 2014 uživatel zdenek.stehlik

Prioritou CAFT je zařazení malých střešních FVE do programu Nová zelená úsporám jako podporovaného opatření na snížení energetické náročnosti. CAFT rovněž aktivně lobuje za změnu novely EZ ve prospěch provozovatelů vnořených a ostrovních elektráren. Zdůrazňuje to předseda CAFT Libor Váka v rozhovoru, která poskytl naší redakci.


SN: Pane Váko, můžete krátce představit Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) a jeho cíle?

CAFT je oborové sdružení, která sdružuje především instalační firmy, výrobce a dodavatele z oboru fotovoltaiky. Jsme parta, která chce v tomto oboru nadále setrvat a mít před sebou řadu let stabilní práce. Řekl bych, že CAFT je naděje české střešní fotovoltaiky. Důvěru nám dávají firmy, které postavily v roce 2013 více jak 70% všech střešních instalací.

Zcela minimálně se zabýváme minulostí, žene nás dopředu budoucnost, rozvoj instalací na střechách. Chceme vybudovat uznávaný a respektovaný obor.

Nechceme, aby na nás lidé koukali skrze prsty, když jim řekneme, že nás živí fotovoltaika.
Ve střešní fotovoltaice působí ať už přímo nebo nepřímo stovky firem, jedná se o celý řetězec od výrobců, velkoobchodů, instalačních firem až po celou řadu subdodavatelů. Ti všichni potřebují někoho, kdo za ně bude bojovat.  A právě pro ně je tady CAFT.

SN: V Poslanecké sněmovně začalo první čtení novely energetického zákona, která zahrnuje rovněž i novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Jak hodnotí CAFT návrh nové energetické legislativy z pohledu malých fotovoltaických elektráren (FVE), které by se měly nově připojovat ve zjednodušeném režimu bez licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ)?

V CAFTu se na tuto problematiku specializuje Jakub Halamíček (člen představenstva), který nám přináší aktuální zprávy, jak se tato problematika vyvíjí. V tuto chvíli připravované úpravy energetického zákona v oblasti malých FVE hodnotíme mírně optimisticky. Optimisticky proto, že návrh ve stávajícím znění obsahuje významná administrativní zjednodušení pro zájemce o stavbu malých FVE – především konec požadovaného statutu „podnikatele“, zjednodušení vykazovacích povinností.

Na druhé straně je optimismus zatím mírněn mnoha neznámými – především častými odkazy zákona na prováděcí vyhlášky, které mohou skutečný pozitivní dopad výrazně snížit nebo dokonce zcela otočit. To se týká hlavně zatím nejasné definice podmínek pro přetok energie z FVE do distribuční sítě nebo například podmínek pro povolení a připojení nové elektrárny ze strany distribuční společnosti.

SN: Nová legislativa otevírá možnost připojovat nové mikrozdroje s tím, že budou tolerovány přetoky nespotřebované solární elektřiny do sítě. Již máte informace od distributorů, jak budou nastaveny podmínky pro případně přetoky do sítě?

Jak plyne z předchozí odpovědi, tato problematika zatím vyjasněna není a to i přes probíhající intenzivní diskuse. V ekonomickém zájmu každého majitele FVE bude využívat pokud možno všechnu energii z FVE  pro vlastní potřebu. Nicméně z principu fotovoltaického systému je technicky i finančně náročné zcela zabránit přetoku do distribuční sítě.

Distribuční společnosti by rády viděly garanci, že přetok bude nulový nebo skoro nulový. Aby bylo možno dosáhnout reálného kompromisu, je třeba se shodnout na parametrech, které budou realizovatelné za co nejnižších nákladů. A zde zatím definitivní řešení na stole není.

SN: Pravděpodobné největší překážkou pro rozvoj fotovoltaiky na střechách je tzv. poplatek na podporu OZE ve výši 0,50 Kč/kWh, který musí hradit všichni provozovatelé FVE, jenž vyrábějí a spotřebovávají elektřinu. Největší negativní dopad to má zejména na potenciální zájemce o stavbu nových FVE bez provozní podpory ve formě výkupních cen či zelených bonusů. Jaké jsou podle Vás šance, že tento poplatek bude v rámci novely zákona zrušen?

Existence tohoto poplatku vychází ze stávající legislativní úpravy, která definuje podporu OZE skrze spotřebu elektřiny, ale již se nezabývá tím, jakým způsobem a kde tato elektřina vznikla. Proto jsme svědky bizarní situace, že i projekty připojené v letošním roce, které od státu nechtějí vůbec nic, musí přispívat do měšce, ze kterého se podpora vyplácí. Nevíme, jestli je to největší překážka v rozvoji, ale problém to rozhodně je.

Novela Energetického zákona v tomto ohledu přináší změnu. Příspěvek na OZE má být paušální platbou odpovídající hodnotě hlavního jističe. Takže odběrné místo s výrobnou i bez ní bude v případě stejného jištění přispívat identicky.

SN: Novela zákona počítá mimo jiné se zrušením podpory pevných výkupních cen pro vnořené FVE. Majitelé těchto FVE sice budou mít nárok na zelený bonus, avšak pro mnohé z nich to bude znamenat snížení vyplácené podpory a problémy se splácením úvěrů. Dokážete odhadnout kolik provozovatelů vnořených FVE bude tímto ustanovením postiženo? Nebyl by podle Vás lepší jiné řešení, který by problém vyřešilo?

Vzhledem k tomu, že v současné době je již vyřešeno vykazování těchto výroben v systému OTE, považujeme za nejjednodušší způsob řešení tohoto bodu jeho úplné vypuštění z novely zákona. V tomto duchu byl napsán  také pozměňovací návrh k vládní předloze.

Na tomto místě musím zmínit, že CAFT jako jediný z oboru fotovoltaiky je členem Komory obnovitelných zdrojů energie a předkládá svoje legislativní návrhy prostřednictvím tohoto sdružení. Mino jiné jsme iniciovali také úpravu podmínek pro připojení stávajících ostrovních instalací do 30 kWp tak, aby při připojení takové výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřišly o již přiznané podmínky podpory z roku uvedení do provozu.

SN: Jaká je v současnosti situace ohledně nových podmínek pro připojování mikrozdrojů do distribučních sítí (PPDS)? Pokročila pozitivních směrem Vaše jednání v oblasti zavedení net-meteringu v blízké budoucnosti?

Novela energetického zákona je ještě poměrně daleko od svého schválení a upravené PPDS zatím nové podmínky pro připojování mikrozdrojů nereflektují. Toto je přitom jeden z bodů, který po vstoupení EZ v platnost může šanci na stavbu malých FVE významně zkomplikovat. Pokud se bavíme o net-meteringu, reálné šance na jeho zavedení nevidíme.

SN: Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro náš portál připustil, že se nebrání dalšímu rozvoji OZE v ĆR. Trvá však na tom, aby OZE byly dále podporovány na základě tržního mechanismu nebo ve formě investičních dotací z fondů EU. V podstatě šéf ČEZu schvaluje tzv. “slovenskou cestu podpory malých zdrojů”, tj. možnost získání jednorázové investiční podpory pro malé FVE z fondů EU i pro domácnosti  a firmy. Jaké jsou podle Vás vyhlídky na možnost zavedení investičních dotací pro mikrozdroje v České republice z fondů EU?

Prioritou CAFT je dosáhnout zařazení FVE do programu Nová zelená úsporám jako podporovaného opatření na snížení energetické náročnosti. Existence samostatného evropského dotačního programu by samozřejmě byla zajímavá, nicméně dosavadní zkušenost právě ze Slovenska ukazuje, že nalezení v praxi použitelného modelu čerpání je otázka velmi dlouhé cesty s nejistým výsledkem.

SN: CAFT se rovněž věnuje problematice certifikace instalačních firem ve fotovoltaice. Jaká je aktuální situace s certifikací, jejíž povinnost přinesl nejprve zákon č. 318/2012 sb. a následně zákon č. 310/2013 sb., kdy obě tyto právní normy požadují, aby instalace energetických zařízení využívající energie obnovitelných zdrojů prováděly speciálně proškolené osoby mající oprávnění vystavené Ministerstvem průmyslu a obchodu?

CAFT se této oblasti věnuje prostřednictvím zvláštní pracovní skupiny, kterou vede Radek Skála. To, zda zřídíme vlastní školicí a testovací pracoviště, které bude uchazeče o certifikát připravovat a zkoušet, nebo zda budeme v této oblasti spolupracovat s externím partnerem, kterého již MPO autorizovalo, je zatím otevřené. Informace o zahájení kurzů a zkoušek budeme poskytovat na naší webové stránce www.caft.cz.

Pane Redaktore, dovolte mi touto cestou oslovit všechny subjekty, kterým střešní fotovoltaika není lhostejná. Potřebujeme silnou členskou základnu. Potřebujeme od našich členů názory, připomínky a debatu. Spousty zajímavých nápadů vzešlo z řad našich členů.

Byl bych nesmírně rád, pokud by se k nám přidali další oborové společnosti. Jsme v situaci, kdy my potřebujeme vás a vy potřebujete nás. Společně můžeme vše zvládnout. Pokud vám vaše budoucnost ve fotovoltaice není lhostejná, zaregistrujte se do našeho/vašeho sdružení CAFT a pojďte s námi bojovat za střešní fotovoltaiku.